HELLENIC VIBES SMART HOTEL

/3

Graffiti – Hellenic Vibes Smart Hotel

1 / 3

מי הדמות המרכזית המתוארת בגרפיטי?

2 / 3

מהו תפקידה המסורתי של האלה המתואר בגרפיטי?

3 / 3

איזו חיה קשורה ישירות לאלה אתנה?

Your score is

0%